03.12.2023

Süleymanpaşa Belediye Meclisi 7 Eylül Çarşamba günü toplanacak

6, Eylül 2016 Salı
Bu haber kez okundu


Süleymanpaşa Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2016 yılı Eylül ayı meclis toplantısını 7 Eylül 2016 Çarşamba günü gerçekleştirecek.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda Saat 10.00’da gerçekleştirilecek toplantıda 21 gündem maddesi görüşülecek.

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE MECLİSİ EYLÜL 2016 MECLİS GÜNDEMİ

1- Uygulama İmar Planı gereği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. maddesine göre ihdas ile oluşturularak bitişik parsele tevhit yapılmak üzere satışı gereken veya önceden var olup da bitişik parsele tevhit yapılmak üzere satışı gereken, tek başına inşaat yapmaya elverişli olmayan Belediyemiz parsellerinin, Belediye Encümeni tarafından satışlarının yapılabilmesi için Belediye Meclisince yetkilendirilmesi konusununbelediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

2-Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Eskicami Mahallesi 2387 ada 201 ve 246 parsellerde kayıtlı taşınmazların yolda kalan kısımlarıyla ihdas edilecek bölümün takası ile oluşan alanın bu parseller ile tevhit edilmesi talep edilmektedir. Takas işleminin yapılıp yapılmaması konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

3- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96. Maddesi gereğince Maktu ve Harç Tarifeleri 07.05.2014 tarih ve 70 sayılı Belediye Meclis kararı ile revize edilmiştir. İlgi tarifenin 8-‘’Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı’’ bölümünde Küçükbaş hayvan başına adedi : 3,00 TL., Büyükbaş hayvan başına adedi : 6,00 TL. olarak harç ücreti alınacağı belirtilmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) fıkrası ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. Maddesine gereğince 2016 yılında uygulanacak tarifeler 05.11.2015 tarih ve 481 sayılı Meclis kararı ile belirlenmiştir. İlgi tarifede, Kurban satış yerlerinin su gideri, elektrik gideri ve temizlik hizmetlerine istinaden Üreticilerden alınacak ücret belirlenmediğinden, Ücrete Tabi İşler Tarifesinin 8-nci maddesine eklenmek üzere; 8-4- Küçükbaş hayvan satışı yapılan 25m2’lik açık alanda : 120,00 TL.   8-5- Büyükbaş hayvan satışı yapılan yerden hayvan adedi başına : 20,00 TL. ücret alınması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen Ücrete Tabi İşler Tarifeleri ile ilgili gerekli kararın alınabilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması

 

4- Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş. Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığına ait Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Ertuğrul Mahallesi 371 ada 7 ve 8 nolu imar planında park alanında bulunan parselleri 5 yıl süre ile çay bahçesi ve büfe olarak işletmek istediklerini belirtmektedirler. Söz konusu 371 ada 7 ve 8 parsellerin Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş.’ye çay bahçesi ve büfe olarak işletilmek üzere verilip verilmeyeceği, işletmesine verilecekse kaç yıl süre ile hangi koşullarda verileceği konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

5-Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 10.08.2016 tarih ve 3592 sayılı yazıda Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığına ait Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Zafer Mahallesi 2215,00 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı 2297 ada 123 nolu parselde aktif olarak kullanılan su deposu bulunduğundan parselin bedelsiz olarak devri talep edilmektedir. Söz konusu Zafer mahallesi 2297 ada 123 parselin Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne su deposu olarak kullanılmak üzere bedelsiz devir talebi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

6-  Tekirdağ İli,  Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan tapuda 2312 ada 260 parsel ve 2312 ada 258 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar için sunulan Avan Projelerin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

7-  Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde yer alan 3194 sayılı Kanunun 18. Maddesine göre yapılacak imar uygulamasına esas oalacak 18. Madde Uygulama Sınırının İmar Planlarına işlenmesi amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Süleymanpaşa Belediyesinin 01.06.2016 tarih ve 333 sayılı kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin 15.06.2016 tarih ve 860 sayılı Kararları ile onaylanmış olup bu plan değişikliğine itiraz edildiğinden konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

8- Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde yer alan 3194 sayılı Kanunun 18. Maddesine göre yapılacak imar uygulamasına esas oalacak 18. Madde Uygulama Sınırının İmar Planlarına işlenmesi amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Süleymanpaşa Belediyesinin 01.06.2016 tarih ve 333 sayılı kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin 15.06.2016 tarih ve 860 sayılı Kararları ile onaylanmış olup, bu plan değişikliğine itiraz  edildiğinden konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

9- Süleymanpaşa Belediyesi olarak, bisiklet sporuna ve sporcusuna verilen önemi arttırmak ve bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla 25 Eylül 2016 Pazar günü sahil dolgu alan ve Naip mahallesi arasında ring oluşturarak şekilde gerçekleşecek “İki Teker Bize Yeter” sloganıyla halka açık “RODOSTOBİKE Bisiklet Şenliği” düzenlenmesi planlanmaktadır. Bisiklet şenliğinin düzenlenmesi, forma plaket ödül vb… alımların Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesinden, şenlikle ilgili diğer alımların ve görevlerin ilgili müdürlükler tarafından yapılması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

10- Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Aydoğdu Mahallesi 1763 ada 503 parselin yol genişletme alanı içerisinde kaldığından söz konusu parselin kamulaştırılması talebinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

11- Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan ve tapuda 1047 ada 27 parselin bulunduğu bölgede 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulamasına göre düzenleme yapılmıştır. DOP %40’ı aştığından kamulaştırılacak kısım ile ilgili Belediye Meclis Kararı alınması gerekmektedir. Talep edilen işleminin yapılıp yapılmaması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

12- Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde yer alan 3194 sayılı Kanunun 18. Maddesine göre yapılacak imar uygulamasına esas oalacak 18. Madde Uygulama Sınırının İmar Planlarına işlenmesi amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Süleymanpaşa Belediyesinin 01.06.2016 tarih ve 333 sayılı kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin 15.06.2016 tarih ve 860 sayılı Kararları ile onaylanmış olup, bu plan değişikliğine itiraz edildiğinden konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

13- Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Eskicami Mahallesi 3026 ada 323,324 ve 404 nolu parsellerin malikleri, mevcut imar planına göre mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait 3026 ada 321 parselin 3026 ada 323 ve 404 parsellerle tevhid şartı bulunduğu bu nedenle; Mülkiyeti Volkan AKÇAKAYA ve Erol AKÇAKAYA’ya ait 3027 ada 324 parsel ile Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait 3026 ada 321 parselin bedel ve miktar farkı gözetmeksizin 3026 ada 323 ve 404 nolu parseller ile tevhid edilmek üzere takas işlemi yapılması talep edilmektedir. Söz konusu Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait 3026 ada 321 parselin bedel ve miktar farkı gözetmeksizin 3026 ada 323 ve 404 nolu parseller ile tevhid edilmek üzere Mülkiyeti Volkan AKÇAKAYA ve Erol AKÇAKAYA’ya ait 3027 ada 324 parsel ile takas taleplerinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

14- 22/05/2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince, 5393 sayılı Kanunun 49.maddesinde “Norm Kadro İlke ve Standartlarına İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde Belediye Meclisi kararıyla belirlenir” denildiğinden “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’in ekli cetvellerinde Belediyemizin içinde bulunduğu C12 grubu için 22/05/2016 tarih ve 29719 Resmi Gazetede yayımlanan Norm Kadrolara ek olarak Diğer Müdürler 15 adet iken 17 adet olarak, Norm Kadro toplamı 427 adetten 429 adete göre düzenlenmiş olup, bu duruma ilişkin Belediye Meclisi kararı alınması gerektiğinden, Diğer Müdürler grubundan 2 adet kadronun ihdasının Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

15- Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde 2016 yılı çalışmalarımızda kullanılmak üzere N1 Sınıfı çift kabin 4X4 arazi aracının alınması ve 2016 yılı T Cetveline işlenmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

16-  Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatın içerisinde daha fazla yer alabilmeleri ve toplumsal olaylara dahil olabilmeleri amacıyla Müdürlüklerince yürütülmekte olan Engelli rehabilitasyon projeleri kapsamında 150 adet Tekirdağspor kombine kart alımı planlandığını Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü belirtmektedir. Müdürlüklerinin bütçesinde uygun bütçe tertibi bulunmadığından yazı ekinde sunulan ilgi dilekçe ile bahse konu kart alımının Özel Kalem Müdürlüğünce yapılmasını Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü talep ettiğinden konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

17- Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığına ait, Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Kayı Mahallesinde bulunan 2.900,00m2 yüzölçümlü arsa vasıflı 951 nolu parsel satın alınmak istendiğinden, söz konusu parselin satış talebi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

18- Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığına ait, Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Gündoğdu Mahallesinde bulunan 244,25m2 yüzölçümlü arsa vasıflı 1270 ada 6 nolu parsel satın alınmak istendiğinden, söz konusu parselin satış talebi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

19- 22/05/2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır. Yayınlanan yönetmelikte Norm Kadro Standartları Cetvellerinde değişiklik yapılmıştır. Süleymanpaşa Belediye Başkanlığının yer aldığı C12 grubu cetveller içerisinde değişiklik yapılmıştır. 5393 sayılı Kanunun 49.maddesinde “Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir.” Denilmektedir. Yukarıda sayılan yasal gerekçelere uygun olarak yönetmelik eki Diğer Müdürler normunda yapılan artış gereği (III) sayılı listeden Arşiv Müdürü ve Tarımsal Hizmetler Müdürü normu belirlenmiştir. Ayrıca önceki yıllarda 22 müdürlük ismi belirlenmesi gerekirken ( 1) müdürlük normu eksik belirlenmiştir. Eksik belirlenen müdürlük normu içinde Halkla İlişkiler Müdürü normu belirlenmiş olup; İlgili Yönetmeliğe göre Diğer Müdürler grubundan 3 adet kadro ihdası konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

20- Belediye Meclisinin Temmuz ayında yapmış olduğu toplantısında Belediyemiz İhtisas Komisyonlarına havale edilen evrakların Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

21- Belediye Başkanlığımıza 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesi gereğince Belediye Meclisi tarafından görüşülmek üzere havale edilen plan değişikliği tekliflerinin ve belediyemiz birimlerinden gelen, mecliste görüşülmesi gereken evrakların görüşülerek karara bağlanması.

facebook twitter youtube google+ feedburner
Yazar: Haber Merkezi
Etiketler:,
sanalbasin.com üyesidir