13.07.2024

TEKİRDAĞLILAR TEPKİLİ! HUKUKA VE PLANLARA AYKIRI

1, Aralık 2023 Cuma
Bu haber kez okundu


Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren Ceyport Limanı’nın kapasite artış projesine Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından tekrar ÇED olumlu kararı verilmesine, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar tepki gösterdi.

İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararı vermesine rağmen genişleme çalışmalarına devam eden Ceyport Limanı’nın kapasite artış projesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yeniden ÇED Olumlu kararı verildi.

Karara tepki gösteren sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, Tekirdağ Adliye Sarayı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklamasını okuyan TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Temsilcisi Cemal Polat,
Bakanlık tarafından görüşe açılan ÇED olumlu kararının yargı kararlarına rağmen nasıl verildiğini anlamlandıramadıklarını söyledi.
Planlama ile ilgili hatalar oldugunu belirten Polat, şunları kaydetti:

“TEKİRDAĞ ili SÜLEYMANPAŞA, ilçesi sınırları içerisinde Ceyport Tekirdağ Uluslararası
Liman İşletmeciliği A.Ş tarafından yapılması planlanan “Liman Kapasite Artışı” projesi ile ilgili
olarak hazırlanan ÇED Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) tarafından
incelenmiştir. Söz konusu rapor halkın görüş ve önerilerini almak üzere ÇED Yönetmelği’nin
14. Maddesi (1) no’lu bendi kapsamında Bakanlıkta ve Çevre, İklim Değişikliği İl
Müdürlüğünde ÇED Olumlu kararı 15.11.2023 tarihinde görüşe açılmıştır. Projeye ilişkin ÇED
Olumlu Raporuna ilişkin itirazımız,
Liman kapasite artış projesi kapsamında yapılması planlanan rıhtım alanı, kazıklı iskele,
dolfen iskele ve dolgu alanı ile toplam 71.200 m² denizden alan kazanılması ve 338.929,49
m² alanda dip tarama yapılması planlanmaktadır.
TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) Tekirdağ tarafından anılan firmanın proje
alanına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 10.09.2021 tarih ve 6381
sayılı ÇED Olumlu kararına ,Tekirdağ İdare Mahkemesine 2021/981 esas no ile açmış
olduğu “ÇED Olumlu kararının iptali ve Yürütmenin durdurulması “na ilişkin davada
12.10.2022 tarihinde “Yürütmenin durdurulması” kararı olmasına rağmen Bakanlığınızca
nasıl değerlendirilmeye alındığını anlamakta zorluk çekiyoruz. Söz konusu durum hukuka
aykırı bir şekilde gelişmektedir.
“Ceyport Limanına yanaşacak olan gemilerden tahliye (boşaltım), kara tankerleri üzerinden de
satış gerçekleştirilecektir. Gemi tahliye sistemi, ilgili kimyasallara dayanıklı malzemeden imal
edilmiş esnek hortumlar ile yapılacaktır.
Kimyasalların satışı, kara dolum tesisi üzerinden olacaktır. Satış için ilk etapta tek ada 2 peron
öngörülecek ve kara tankerlerine satış alttan/üstten dolum ile dolum kolları üzerinden
yapılacaktır. Kara dolum tesisi için kolların ve pompaların çalışmasına yönelik minimal seviyede
otomasyon sistemi kurulacak olup ürün bilgisine göre ilgili pompa çalışacak ve dolum
gerçekleşecektir. “
“19.09.2011 tarihinde ÇED olumlu kararı verilen “Akport Limanı Genişletme Projesi ÇED
Raporu”nda “Genişletme projesinin tamamlanması ve limanın işletmeye geçmesi ile limana
gelecek gemi miktarında artış olması beklenmektedir. Artış ile birlikte mevcut atik kabul
tesisinin kapasitesinin yetersiz gelmesi muhtemeldir. Bu nedenle, mevcut atık kabul tesisine
ilave tanklar yapılacaktır. Bu doğrultuda, mevcut liman için daha önceden hazırlanmış olan
atık yönetim planı limanda öngörülen gemi trafiği dikkate alınarak revize edilecek ve ek yapılar
işletmeye alınmadan Çevre ve Orman Bakanlığı’na sunulacaktır” denilmektedir. Bu kapsamda
Ceyport Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. tarafından atık kabul tesisi için 4 adet
107 m³ kapasiteli, 4 adet 52 m³ kapasiteli olacak şekilde toplam 636 m³ kapasiteli 8 adet tank
yapılması planlanmaktadır. Atık kabul tesisinde yapılacak bu tanklarda sintine, slop, slaç, atık
yağ alımı gerçekleştirilecektir. Söz konusu atık kabul tesisi için 10.09.2014 tarih 29115 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği
kapsamında gerekli izinler alınacaktır.”
“Proje kapsamında hammadde, arazi, enerji, su vb. gibi doğal kaynakların kullanımı söz
konusu olacaktır. Proje kapsamında yapılacak olan 71.200 m²’lik dolgu alanı için tahmini
200.000 ton dolgu malzemesinin kullanılacağı hesaplanmıştır”.
Dip taraması çalışması ile toplam 1.220.146,164 ton tarama malzemesi oluşacak ve bu
malzemeler 14.01.2020 tarih ve 310008 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren
“Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği “ gereğince Şarköy açıklarındaki

alana döküleceği belirtilmiştir.
“Dolgu için kullanılacak malzemenin kullanılacağı ortama uyum sağlayabilmesi için yörenin doğal
kayacı olmasına, su emme-çözünme değerlerinin düşük olmasına, kirletici madde
içermemesine ve deniz ortamında çözünmeyecek nitelikte olmasına dikkat edilecektir. “
Tesiste evsel ve endüstriyel amaçlı su kullanımı söz konusu olacaktır. Evsel amaçlı su ihtiyacı;
tesislerde çalışanların günlük ihtiyaçlarından kaynaklanacaktır.
“Projenin işletme aşamasında tanklarının temizliği için su kullanımı söz konusu olacaktır. Tank
temizlikleri periyodu müşteri talebine bağlı olarak şekillenecek olup tank temizliğinde kimyasal
madde kullanılması planlanmamaktadır. Tankların temizliği sırasında basınçlı su ile temizlik
yapılması planlanmaktadır. Oluşacak atık suların ise kimyasal atık su arıtma tesisinde
arıtılması sağlanacaktır. Limanda çalışan personellerden kaynaklı evsel atık sular Tekirdağ
Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) kanalizasyon sistemine verilecektir.”
“Tesiste işletme aşamasında tanklarının temizliği endüstriyel atıksu oluşması söz konusu
olacaktır. Oluşacak endüstriyel atıksular; arıtma tesisi dengeleme tankına alınacak ve
kimyasal atık su arıtma tesisinde arıtımı sağlandıktan sonra TESKİ kanalizasyon sistemine
deşarjı sağlanacaktır. Konu ile ilgili belediyeden (TESKİ’den) deşarj kalite kontrol ruhsatı
alınacaktır. Oluşan arıtma çamurları lisanslı firmalara bertarafa gönderilecektir.”
“Proje alanı 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100 000 Ölçekli Revizyon
Çevre Düzeni Planı’nda “liman/liman geri sahası alanında, kaldığı belirtilmiştir. Proje alanına
ait 1/25.000 ölçekli Topografik Harita ve 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Ek 2.6’da
verilmiştir.”
Tehlikeli atık: Gemilerden alınan atıklar sintine suyu slaç atık yağ, zehirli sıvı madde atıkları,
pis su, çöp, egzos gazı temizleme kalıntıları oluşmakta ve atıkların Süleymanpaşa Belediyesi
ve TESKİ Kanalizasyon hattına verileceği belirtilmektedir. Bunlarla ilgili herhangi bir sözleşme
yada anlaşma bulunmamaktadır.
Belirtilen alanın etki alanında; Yavuz Mahallesi, 100. Yıl Mahallesi, Namık Kemal Stadı, TMO
Liman Silosu ve İskelesi, Tekirdağ Adalet Sarayı, Süleymanpaşa Kaymakamlık Binası, Tarım
ve Orman İl Müdürlüğü Hizmet Binası, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası, Meteroloji
Müdürlüğü Hizmet Binası ve İstasyonu, Mutlukent Konut Sitesi, Tekirdağ Yelken İhtisas
Kulübü, Turizm Otelcilik Lisesi, Tredaş Hizmet Binası, Tekirdağ Büyükşehir Balık Hali vb.
yapılar yer almaktadır.
Sonuç olarak;
Proje İncelendiğinde Ekolojik Tahribat ile ilgili yaklaşımlar görülmektedir.
1. Tesisin yapım aşamasında ve işletme aşamasında ekolojik etkilerin olacağı anlaşılmaktadır.
71.200 m²’lik dolgu alanı Yapım aşamasında bölgeden temini düşünülen dolgu malzemesi
temini
ile ,dolgu alanı dışında da olumsuz etkilerin olacağı görülmektedir.
2. Kent yerleşim alanlarının yakınında planlanan bu proje aynı zamanda “kimyasal
depolama” amaçlı olması nedeni ile canlı yaşamını etkileyeceği kabul edilmelidir.
3. İşletme aşamasında Kimyasal madde tanklarının temizliği işlemlerinden kaynaklanacak atık
suların “Kimyasal Arıtma Sisteminde “ arıtılacağı ÇED raporunda belirtilmektedir. Kirlilik yükü
değişken ve yüksek olan bu tesis atık suların arıtımı yüksek teknoloji gerektirirken, Raporda bu
konuda yeterli açıklama yapılmamış olup çözüm/çözümsüzlük işletmeye alma aşamasında
belirleneceği anlaşılmaktadır.

4. Projenin gerçekleşmesi ile proje alanı ve çevresinde Deniz ekosistemi etkilenecek, deniz
canlıları yok olacaktır.
5. Projenin inşaat aşamasında ve sonrasında alet ve ekipmanların oluşturduğu gürültü kirliği
insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olacaktır.
6. Kimyasal maddelerin koku etkisi yakın bölgede insan yaşamını olumsuz etkileyecek,
Kimyasal madde gazlarının hava ile taşınması ile kent sağlığı her zaman tehdit altında olacaktır.
7. Denizde yapılacak dolgu ile Süleymanpaşa sahil alanı tamamen kapanacağından kentin
silüeti ve panoramasının olumsuz etkilenmesine,
8. 1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergen Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planına ve
1/25.000 ‘lik Tekirdağ Çevre Düzen Planına aykırılık oluşturması,
9. 3194 Sayılı İmar yasasına aykırılık göstermektedir.
10. Trakya Jeolojik olarak 1. Derece “Deprem Risk Alanı” içinde olması nedeni ile söz konusu
proje bölge için büyük risk oluşturmaktadır. Yaratacağı olumsuzluklar ile bölge ve deniz
büyük bir felaketle karşı karşıya kalacağı muhtemeldir.
11. Herhangi bir teknik arıza yada sabotaj durumunda patlamasıyla bir atom bombasının
yaratacağı tehlike ve olumsuzluklar oluşturacağı bu yıl Beyrut Limanında Likit Depolama
tanklarının patlamasıyla oluşan durum gayet açık bir şekilde tehlikeyi gözler önüne
sermektedir(Ek.1 Resim).
12. ÇED Raporunda çok sayıda planlama ile ilgili aykırılıklarda söz konusudur.
13. Kent yaşam alanı içinde bulunan bu projenin iptal edilerek, kent halkının kullanabileceği
sağlıklı yaşam alanına dönüştürülmelidir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında (A.Y) 56. Maddenin yanı sıra başka maddeler de çevrenin
korunmasına yönelik hükümlere yer verilmiştir. Ormanların korunması işletilmesi, geliştirilmesi
(AY m 169), doğal zenginliklerin devletin hüküm ve tasarrufu altında olması (AY m. 168) tarih,
kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve bu amaca yönelik faaliyetlerin teşvik edilmesi (AY m
63) toprağın korunması (AY m. 44) kıyıların devletin hüküm ve tasarrufu altında olması (AY m
43) , ülke kaynaklarının verimli şekilde kullanılması (AY m. 166) çevre hakkı kapsamında
değerlendirilebilecek hükümlerdir.
1972 Stockholm Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı (Stocholm Deklarasyonu) Madde1.
İnsanın, hürriyet, eşitlik ve yeterli yaşam koşulları sağlayan onurlu ve refah içinde bir çevrede
yaşamak temel hakkıdır. İnsanın bugünkü ce gelecek nesiller için çevreyi korumak ve
geliştirmek için ciddi bir sorumluluğu vardır.

facebook twitter youtube google+ feedburner
Yazar: Haber Merkezi
sanalbasin.com üyesidir