Süleymanpaşa Belediye Meclisi 2 Mart Çarşamba günü toplanacak

Süleymanpaşa Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2016 yılı mart ayı meclis toplantısını 2 Mart 2016 Çarşamba günü gerçekleştirecek.

Saat 10.00’da Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek toplantıda 12 gündem maddesi görüşülecek.

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE MECLİSİ MART 2016 MECLİS GÜNDEMİ

1- 2016 yılı Bütçe programı oluşturulurken taşıt bakım ve onarım giderlerinin bütçe fonksiyonel kodu 0139 olarak tanımlatılmış olup; bütçe tarafından sisteme geçirilirken taşıt bakım onarım giderleri bütçe fonksiyonel kodu 0620 olarak sisteme girildiği görülmektedir. Taşıt bakım ve onarım giderleri bütçe fonksiyonel kodunun olması gereken 0139 olarak düzeltilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

2- Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi, Karacakılavuz Mahallesi, 9874, 9875, 8988, 8989, 8980, 8991, 8992, 8993, 8994, 8996, 10616, 10694, 10708 parsellere ilişkin sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulü için alınan 07.10.2015 tarih ve 430 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararına Ahmet PEHLİVAN tarafından itiraz edildiğinden konununun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

3- Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yağcı Mahallesinde Belediyemiz adına kayıtlı bulunan tapuda 121 ada 2 parselin imar adası içinde kalan kısmı ile, 122 ada, 1 parselin yolda kalan kısmının takas işleminin yapılması talep edilmiştir. Belediyemiz parseli 121 ada 2 parselin imar adası içinde kalan kısmı 121 ada b parsel 281,33m2 dir. Takasa konu 122 ada 1 parselin yolda kalan kısmı 122 ada d parsel 509,26m2 dir. Takas konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

4- Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yağcı Mahallesinde Belediyemiz adına kayıtlı bulunan tapuda 122 ada 2 parselin imar adası içinde kalan kısmı ile, 123 ada, 1 parselin yolda kalan kısmının takas işleminin yapılması talep edilmiştir. Belediyemiz adına kayıtlı 122 ada 2 parselin imar adası içinde kalan kısmı 122 ada b parsel 148,11m2 dir. Takasa konu 123 ada 1 parselin yolda kalan kısmı 123 ada d parsel 365,26m2 dir. Takas konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

5- Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde 464 ada 17 parsel bitişiğinde belediyemiz adına ihdasen oluşturulacak c parselin, 462 ada, 149 parselin yolda kalan kısmı ile takas işleminin yapılması talep edilmiştir. İhdasen oluşturulacak c parselin alanı 540,51m2 dir. Takasa konu 462 ada 149 parselin yolda kalan kısmı 462 ada b parsel 2621,65m2 dir. Takas konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

6- Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yağcı Mahallesinde Belediyemiz adına kayıtlı bulunan tapuda 124 ada 2 parselin ve 125 ada 2 parselin, 126 ada 1 parselin parkta kalan kısmı ile takas işleminin yapılması talep edilmiştir. Belediyemiz adına kayıtlı bulunan 124 ada 2 parselin ve 125 ada 2 parselin toplam alanı 1599,35m2 dir. Takasa konu 126 ada 1 parselin parkta kalan kısmı 126 ada 3 parsel 3319,62m2 dir. Takas konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

7- Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1465 ada, 121 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için alınan 09.05.2014 ve 272 numaralı inşaat ruhsatı için sunulan Avan Proje Tadilatının yürürlükteki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarının 1.16.maddesine istinaden onaylanması talep konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

8 – Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 1324 ada A parselin ihdasen oluşturulmasından sonra yol ile takas edilerek 1324 ada 2 parsel ile tevhidi için satışının yapılması talep edilmiştir. İhdas parseli 1324 ada A parsel=60,76m2 cinsi arsa, 1324 ada, 2 parsel=126,00m2 cinsi arsa miktar düzeltmesinden sonra 1324 ada, 2 parsel=132,28m2 cinsi arsa, takasa ait yol=5,88m2 cinsi yol, tevhid parseli 1324 ada, C parsel=187,15m2 cinsi arsadır. Satış işleminin yapılıp yapılmaması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

9- 10.04.2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” gereğince, Belediye Başkanlığımızın bulunduğu C12 grubu için, 5393 sayılı Belediye kanununun 49.maddesine göre Norm kadro ve cetvellerimiz Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 44 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair “Yönetmeliğin Kadro Değişikliği madde 11-(1) Boş Memur kadrolarında Sınıf, Unvan ve Derece Değişikliği ile Boş Memur Kadroların İptali ve Dolu Kadrolarda derece Değişikliği Meclis Kararı ile yapılacağı” hükme bağlanmıştır.

EK-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel gereğince, Boş Kadro Değişikliği (Memur), cetvelleri doldurularak ekte sunulmuştur. 1 (Bir) adet boş kadro değişikliği talebinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

10- 10.04.2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” gereğince, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine göre Belediye Başkanlığımızın bulunduğu C12 grubu için Norm kadro ve cetvellerimiz Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 44 sayılı kararı ile onaylanmış ve Norm kadrolarımıza ek olarak Belediye Meclisinin 03/09/2014 tarih ve 232 sayılı karar alınmıştır. 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair “Yönetmeliğin Kadro Değişikliği madde 11-(1) Boş Memur kadrolarında Sınıf, Unvan ve Derece Değişikliği ile Boş Memur Kadroların İptali ve Dolu Kadrolarda derece Değişikliği Meclis Kararı ile yapılacağı” hükme bağlanmıştır.

EK-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (III) sayılı cetvel gereğince, Dolu Kadro Değişikliği (Memur), cetvelleri doldurularak ek’te sunulmuştur. 02/04/2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” gereğince, Süleymanpaşa Belediyesinin bulunduğu C12 grubunda yer alan kadrolarda ve kadro derecelerinde değişiklik yapıldığından, 32 (Otuziki) adet dolu kadro değişikliği talebinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

11-Belediye Meclisinin Şubat ayında yapmış olduğu toplantısında Belediyemiz İhtisas Komisyonlarına havale edilen evrakların Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

12- Belediye Başkanlığımıza 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesi gereğince Belediye Meclisi tarafından görüşülmek üzere havale edilen plan değişikliği tekliflerinin ve belediyemiz birimlerinden gelen, mecliste görüşülmesi gereken evrakların görüşülerek karara bağlanması.